Κυριακή Ορθοδοξίας 2012
Ὀρθοδοξία καί Εἰκονομαχία
«Αὕτη ἡ ἡμέρα ἥν ἐποίησεν ὁ Κύριος ἀγαλλιασώμεθα καί εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ». Τά ἴδια ἀκριβῶς λόγια τοῦ Ψαλμωδοῦ, νομίζω ὅτι ἐπιτρέπεται νά χρησιμοποιήσουμε καί ἐμεῖς, Μακαριώτατε πάτερ καί Δέσποτα, γιά νά ἑορτάσουμε τήν ἀναστήλωση τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων, τήν λαμπρή αὐτή ἡμέρα τῆς Ὀρθοδοξίας.
Καί ἰσχυριζόμεθα αὐτό, Σεβασμιώτατοι, τίμιο πρεσβυτέριο καί ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, ὅτι σήμερον λαμπροφορεῖ ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἐπί ἕναν αἰώνα περίπου ἐστερεῖτο τό Ἱερόν ἐκτύπωμα τοῦ Νυμφίου της, τῆς Ὑπερμάχου Προστάτιδος καί τῶν Ἁγίων.
Ὁ Χριστός μετά τό σωτήριον Πάθος Του, τήν Ἀνάστασίν Του καί τήν ἔνδοξον Ἀνάληψίν Του γιά τήν συνέχιση τοῦ σωτηριολογικοῦ Του ἔργου ἔθεσε μέσα στήν Ἐκκλησία Του ὡς ἡγήτορες, τούς Ἀποστόλους καί οἱ Ἀπόστολοι μέ τήν σειρά τους ἔδωσαν τήν σκυτάλη τῆς συνέχειας τοῦ ἔργου τοῦ Χριστοῦ στούς μεταποστολικούς Πατέρες ἕως καί σήμερα.

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΤΟΥ ΓΟΛΓΟΘΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ 2007 ΚΑΒΑΛΑ
 
Τό μυστήριο τοῦ Σταυροῦ καί τό σκηνικό τοῦ Γολγοθᾶ.
 
 
Σεβασμιώτατε ἐκπρόσωπετοῦΜακαριωτάτουἈρχιεπισκόπουἈθηνῶν ἃγιε Ἀττικῆς καί
Βοιωτίας κ.Χρυσόστομε, Σεβασμιώτατε ἅγιε Θεσσαλονίκης κ.Μάξιμε,Τίμιονπρεσβυτέριον, κύριοι
ἐκπρόσωποιτῆςπολιτείας, κύριοι ἐκπρόσωποιτῶντοπικῶνἐκκλησιαστικῶνσυμβουλίων, ἀγαπητοί
ἐνΧριστῶ ἀδελφοί.