1. Συναξάρι τοῦ Ἁγίου Καισαρίου
 2. Συναξάρι τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου Έπισκόπου Γάζης
 3. Συναξάρι τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ
 4. Συναξάρι τοῦ Ἁγίου Ἀμβροσίου, Ἐπισκόπου Μεδιολάνων
 5. Συναξάρι τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Χιοπολίτου
 6. Συναξάρι τοῦ Ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Στουδῖτου
 7. Συναξάρι τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Α’ πατριάρχη Κων/πόλεως
 8. Συναξάρι τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου
 9. Συναξάρι του Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ
 10. Συναξάρι τῆς Ὁσίας Παρασκευῆς τῆς Νέας, τῆς Ἐπιβατινῆς
 11. Συναξάρι τοῦ Ἅγίου Μεγαλομάρτυρος Εὐσταθίου καί τῶν σύν Αὐτῷ
 12. Συναξάρι τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Εὐφημίας
 13. Συναξάρι τῶν Ἁγίων Αὐτοκρατόρων Μαρκιανοῦ καί Πουλχερίας
 14. Συναξάρι τοῦ Ἁγίου Προφήτου καί Θεόπτου Μωϋσέως
 15. Συναξάρι τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ
 16. Συναξάρι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου
 17. Συναξάρι τῆς Ἁγίας Ἰουλίττας τῆς ἐκ Καισαρείας.
 18. Συναξάρι του Ἁγίου Ἀποστόλου Ματθία
 19. Συναξάρι τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἰωνᾶ
 20. Συναξάρι τῶν Ἁγιων Ἑπτά Παῖδων τῶν Μακκαβαῖων
 21. Συναξάρι τῆς Ἁγίας Λυδίας τῆς Φιλιππησίας